Učiteľ zjazdového lyžovania 1. stupňa

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti. Organizované je formou jednorazového kurzu priamo v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú časť (príprava na snehu) a teoretickú časť (prednášky, semináre).

Praktická časť je zameraná na naučenie sa metodiky základného výcviku (prípravné cvičenia, zjazd po spádnici, zjazd v pluhu, pluhový oblúk, hranenie – zosúvanie, prívratný oblúk, základný paralelný oblúk, výučba detí – špeciálne cvičenia), na ukážky techniky a individuálne zlepšovanie techniky jazdy. Súčasťou výcviku je aj pedagogický výstup. Metodika sa preberá aj v cudzom jazyku – anglickom alebo nemeckom. Naučíte sa základné výrazy v ruštine. Jazdí sa na upravených prevažne miernych svahoch.

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti a po vypracovaní záverečnej práce sa frekventant stáva učiteľom lyžovania I. kvalifikačného stupňa.

Kritéria pre výber účastníkaminimálny vek 18 rokov
Počet blokov1
Počet dní10
Počet vyuč. hodín100
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 4 roky absolvovaním 2-dňového kurzu

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy