Tréner bežeckého lyžovania 2. stupňa

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti.

Vzdelávanie je organizované v 3 blokoch:

1. blok: jednorazový kurz, ktorý je organizovaný v bežeckom areály obsahuje praktickú prípravu na snehu, špeciálnu teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť techniku behu na lyžiach klasických a voľným spôsobom, predpísané metodické cvičenia a pedagogický výstup.

2. blok: jednorazový kurz je zameraný na kondičný tréning (rozvoj pohybových schopností) a na všeobecnú časť prednášok.

3. blok: obhajoba záverečnej práce a skúšky zo všeobecnej časti.

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti a po vypracovaní a obhajobe záverečnej práce sa frekventant stáva trénerom bežeckého lyžovania II. kvalifikačného stupňa.

Kritéria pre výber účastníkatréner I. kvalifikačného stupňa, trénerská prax minimálne jednu pretekovú sezónu, platná licencia, členstvo v SLA
Počet blokov3
Počet dní9/3/1
Počet vyuč. hodín100
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 4 roky absolvovaním 1-dňového kurzu

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy