Rozhodca zjazdového lyžovania 1. stupňa

Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v zjazdovom lyžovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží na úrovni športu pre všetkých a masového charakteru a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na všetkých úrovniach domácich súťaží, to znamená vykonávať funkcie bránkového rozhodcu, rozhodcu na štarte, štartéra a rozhodcu v cieli. Ďalej vykonávať úlohy bránkového rozhodcu na všetkých úrovniach domácich súťaží a súťaží pod hlavičkou FIS organizovaných na území SR.

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti.

Vzdelávanie je organizované formou jednorazového kurzu. Frekventant si musí okrem všeobecnej časti osvojiť základné pravidlá lyžiarskych pretekov, povinnosti bránkových rozhodcov, oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou SLA a s organizáciou lyžiarskych podujatí do miery týkajúcej sa ich funkcie.

Po úspešnom zvládnutí skúšok zo všeobecnej a špeciálnej časti sa frekventant stáva rozhodcom zjazdového lyžovania I. stupňa.

Frekventanti dostávajú učebné texty – pravidlá lyžiarskych pretekov (PLP). Každá prednáška je spracovaná v počítači v špeciálnom prednáškovom programe a na prednáškach je projektorom prezentovaná tak, aby si bolo možné zapísať základné poznámky ku každej téme.

Kritéria pre výber účastníkaminimálny vek - dovŕšených 17 rokov (do začiatku kurzu)
Záverečné skúškypísomný test: preverenie znalostí zo všeobecnej a špeciálnej časti.
Počet blokov1
Počet dní2
Počet vyuč. hodín15
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 4 roky absolvovaním školenia

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy