Rozhodca zjazdového lyžovania 2. stupňa

Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v zjazdovom lyžovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať funkcie bránkového rozhodcu, rozhodcu na štarte, štartéra a rozhodcu v cieli domácich súťaží nižších kategórií a vykonávať úlohy hlavného rozhodcu, veliteľa bránkových rozhodcov, veliteľa tratí, riaditeľa pretekov, štartér, rozhodca na štarte, rozhodca v cieli, vedúceho časomiery a výpočtov na všetkých úrovniach domácich súťaží a súťaží pod hlavičkou FIS organizovaných na území SR.

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti.

Vzdelávanie je organizované formou jednorazového kurzu. Frekventant si musí okrem všeobecnej časti osvojiť kompletné pravidlá lyžiarskych pretekov, povinnosti rozhodcov na jednotlivých pozíciách, súťažný poriadok a iné predpisy a pravidlá vydané FIS pre príslušné obdobie.

Po úspešnom zvládnutí skúšok zo všeobecnej a špeciálnej časti sa frekventant stáva rozhodcom zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa.

Frekventant dostáva učebné texty – PLP, ICR. Každá prednáška je spracovaná v počítači v špeciálnom prednáškovom programe a na prednáškach je projektorom prezentovaná tak, aby si bolo možné zapísať základné poznámky ku každej téme.

Záverečné skúšky: Všeobecná časť: písomná skúška. Špeciálna časť: písomný test - preverenie komplexných znalostí pravidiel lyžovania, ústna skúška - doplňujúce otázky k základným pravidlám lyžovania, praktické príklady.

Ak frekventant absolvuje testy a ústnu skúšku s výsledkom min. 75 % správne zodpovedaných otázok, kurz absolvoval úspešne.

Po úspešnom absolvovaní celého kurzu dostane frekventant osvedčenie o odbornej spôsobilosti a preukaz rozhodcu zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa.

Kritéria pre výber účastníkaminimálny vek: dovŕšených 20 rokov (do začiatku kurzu), preukaz rozhodcu zjazdového lyžovania I. stupňa, preukázaná prax min. 2 roky, členstvo v SLA
Počet blokov1
Počet dní3
Počet vyuč. hodín30,5
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 4 roky absolvovaním školenia

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy