Rozhodca zjazdového lyžovania 3. stupňa

Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v zjazdovom lyžovaní, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať funkciu technického delegáta na úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží.

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti.

Frekventant si musí okrem všeobecnej časti osvojiť kompletné pravidlá lyžiarskych pretekov, povinnosti rozhodcov na jednotlivých pozíciách, povinnosti TD a JURY, bezpečnostné pravidlá, súťažný poriadok a iné predpisy a pravidlá vydané FIS pre príslušné obdobie.

Frekventanti dostávajú učebné texty – PLP, ICR. Každá prednáška je spracovaná v počítači v prednáškovom programe a na prednáškach je projektorom prezentovaná tak, aby si bolo možné zapísať základné poznámky ku každej téme.

Záverečné skúšky: Všeobecná časť: písomná skúška. Špeciálna časť: písomný test - teoretické preverenie komplexných znalosti pravidiel lyžovania, praktické skúšky - preverenie schopnosti riešiť situácie podľa PLP a ICR priamo v praxi, ústna skúška - doplňujúce otázky k základným pravidlám lyžovania, praktické príklady.

Ak frekventant absolvuje test a ústnu skúšku s výsledkom min. 75% správne zodpovedaných otázok, kurz absolvoval úspešne. Okrem toho je potrebné kladné hodnotenie od dozorujúceho TD a odporúčanie Komisie rozhodcov.

Po úspešnom absolvovaní celého kurzu dostane frekventant osvedčenie o odbornej spôsobilosti a preukaz rozhodcu zjazdového lyžovania III. kvalifikačného stupňa.

Kritéria pre výber účastníkaminimálny vek: dovŕšených 22 rokov (do začiatku kurzu), maximálny vek: dovŕšených 40 rokov, preukaz rozhodcu zjazdového lyžovania II. stupňa, viacročné pretekárske a trénerské skúsenosti, a skúsenosti z organizovania pretekov, členstvo v SLA
Počet blokovviac blokov počas 2 rokov
Počet dní6-10 dní
Počet vyuč. hodín55
Povinné doškoľovanieTD SLA je povinný sa zúčastňovať školení organizovaných SLA v náväznosti na školenia FIS. V prípade, že držiteľ licencie TD SLA sa nezúčastní 2-krát po sebe na školení rozhodcov, alebo aspoň 1-krát ročne na podujatí vo funkcii TD, bude mu licencia odobratá

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy